CSE: Verbal Ability Part 8

This is the Multiples Choice Questions Part 8 of Verbal Ability. In preparation for the Civil Service Exam, practice, and familiarize every question we have, it might be included in the actual examination. Good luck.

Be fully prepared for your exam, follow our tips on effective studying and test-taking strategies. Click here to read the tips:

Not passing the board exam does not mean you are not smart.
There are two sides of the coin, to pass the board exam or to fail it
Top 10 things to do in case you will not pass the board exam
More…

Verbal Ability Part 8

1.

A. In all societies from the most primitive to the most modern, self discipline is a necessary ingredient of behavior.

B. If a person’s behavior contains an inner coherence or order, then the actions of that person is only dependable but also predictable.

C. This is so because the nature of social order is directly linked to the individual’s sense of order.

D. Because of self-discipline, other people can easily anticipate the action of such a person, making reciprocal relationship possible.

E. Consequently, what is observed is not only self-discipline, but when received in the larger setting, it is reciprocal discipline.

1. ABDCE

2. ACBDE

3. ABCDE

4. ABCED

5. ADCBE

Answer: 2

2.

A. Isa na marahil sa pinakanakalilibang na gawain sa buhay ay ang mgamasid ng mga tao sa langsangan.

B. Mayroon namang mga taong magdasal ay taimtim rin ngunit pormal.

K. Mayroong taimtim na taimtim at madamdaming magdasal, nakapikit, panay ang buntong-hininga, at walang tigil ang mga labi sa pagbulong ng mga dalangin.

D. Hindi sila bumubigkas ng anumang panalangin, seryoso, at nakatuon ang mga mata sa altar na parang nakikita ang Diyos.

E. Ngunit higit na nakalilibang ang magmasid ng mga tao sa simbahan kung araw ng Linggo.

1. AEKBD

2. AEBDK

3. AEKDB

4. KBDAE

5. KDBAE

Sagot: 1

3.

A. May mga pagkakaibang ayos sa kakayanan: ugali, damdamin, at kaisipan dependesa kinamulatan ng tao.

B. Ang isang bata, halimbawa, ay maaaring matakot sa pambubulyaw o pagsisigaw.

K. Ito ay totoo, hindi lamang sa mga matatanda kundi ito ay totoo rin sa mga bata.

D. Batid nating hindi pare-pareho ang ugali ng tao,

E. Subalit, may mga bata rin naman na hindi kaagad-agad mapapasunod sa gusto, ibig mangyari ng mga nakakatanda.

1. KEABD

2. DEBKA

3. ADEBK

4. BAKDE

5. BDKEA

Sagot: 3

4.

A. Ang mga kabataan ay mga lider ng bansa sa kinabukasan.

B. Sila ang magiging haligi at sandigan ng bansa.

K. Bagaman mabigat na pasanin, ito ay hindi nila maiiwasan pagsapit ng panahong wala na ang mga lider na matatanda.

D. Sila ang mamamatnubay sa mga mamamayan patungo sa landas ng tagumpay.

E. Sa kanilang mga balikat, nakaaangat ang kapataran ng Pilipinas.

1. ABKDE

2. DEBKA

3. ADEBK

4. BAKDE

5. BDKEA

Sagot: 1

5.

A. Sa ating gma Pilipino, waring ang panahon na iang ay napakatagal na.

B. Maaring ang sunod-sunod na panahong pagsupil sa atin ng mga banyaga ay sumusipsip sa ating pagtitiwala sa sarili.

K. Ang imitasyon ay isang madaling gabay sa nagsisimula, tulad ng isang batang kumopya sa pamamagitan ng “tracing paper”.

D. Ngunit, kailangang makausad ang batang iyan matapos ang panahon ng “apprenticeship,” ang panahon ng imitasyon.

E. Waring takot tayo na alisin ang “Tracing paper.”

1. KBADE

2. KDAEB

3. EKDBA

4. KDEAB

5. BDEAK

Answer: 2

6.

A. Sagisag sa pagtatrabaho ang kailangan upang magkaroon ng matiwasay na pamumuhay.

B. Unhain ang pinakamahalagang gawain na kailangan matapos sa oras na ang katawan at isip ay nasa pinakamahusay na kondisyon pa.

K. Sa pagtatapos ng mga nakahandang gawain ito, isantabi ang mga emosyon at pairalin ang determinasyon.

D. Ngunit sa paanong parang pinakamahusay nating magagamit ang oras at abilidad na ipinagkaloob sa atin?

E. Gumawa ng listahan ng anim na pinakamahalagang gawain na kailangan matapos sa bawat araw.

1. EABKD

2. EDABK

3. ABKDE

4. ADEBK

5. BKDEA

Sagot: 4

7.

A. Ang ganitong pagtutulungan ay mahalaga sa pag-unlad ng buong bayan.

B. Subalit ang mga suliraning ito ay madaling malulunasan sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa.

K. Halimbawa, kung ang isang mag-anak ay matutulungan sa paglutas ng kanilang suliranin, ang pamamahalaan at mga taong bayan ay dapat ding magtutulungan uoang malutas ang mga suliranin ng bayan.

D. Ang karaniwang tao ay may mga suliranin kaya hindi kataka-taka na ang pamahalaan ay magkaroon din ng mga suliranin.

E. Marahil ay higit na marami at mabigat ang mga suliranin ng pamahalaan.

1. DKABE

2. DBAKE

3. DEBKA

4. DAKEB

5. DBKEA

Sagot: 3

8.

A. Sa unang tinginm ang pagdagsa ng mga manggagwang Pilipino sa ibang bansa ay kapaki-pakinabang sapagkat magpapasok ito ng maraming dolyar sa bansa.

B. Subalit kapag sinuring mabutim ito ay isang malaking kawalan sa sariling industriya na nakapagpabagal sa kaunlaran ng buong bansa.

K. Ang walang tigil at maramihang pagpunta ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa ay masasabing hindi lamang paghahanap ng higit na luntiang pastulan.

D. Ito ay nagiging isang paglakas narin mula sa suliraning dulot ng ating kasalukuyang ekonomiya.

E. Higit sa lahat ito ay paglakas sa kwalan ng hustisyang tinatanggap sa kamay ng mga namumuhunan at negosyante.

1. ABDKE

2. ADEKB

3. KDEAB

4. KEDBA

5. KABDE

Sagot: 5

9.

A. Manapa’y higit na kailangang maipakita sa buong mundo na ang demokrasya ay ginagamit sa tamang paraan upang matamo ang katagang pulitikal at pangkabuhayan.

B. Dito malalaman ang uri ng mga kandidatong mahahalal at kung hanggang saan ang kamulatang pulitikal ng mamamayan.

K. Mahalaga ito hindi man lang sa mga kandidato pati na rin sa mga mamamayan ng bansa.

D. Kung tutuusin, isang malaking pagsubok para sa bayang demokratiko ang eleksyon.

E. Kaya hindi lamang maipagmamalaki ang pagkakaroon ng demokrasya sa ibang bansa.

1. DEKAB

2. KDAEB

3. DKBEA

4. EBKAD

5. EJDBA

Sagot: 3

10.

A. kailangang magamit din nila iyan upang matulungang umunlad, lalo na ang pinakamahirap na tao sa Pilipinas; yaong magsasakang nalilimot na; yaong mga kulang sa edukasyon o karunungan.

B. Ang karunungang natanggap nila mula sa pamansan ay hindi nararapat maging para sa sarili lamang.

K. May bagong panukala kami para sa mga estudyante naming may pambihirang karunungan.

D. Ikinikintal namin sa kanilang pag-iisip na hindi uunlad ang bayan natin kung hindi nila ibabahagi sa iba ang kanilang pambihirang karunungan.

E. Ang pambihirang karunungan ay isang pambihirang biyaya.

1. AKEDB

2. EBKDA

3. EKBDA

4. EKDBA

5. EDKBA

Sagot: 4

11.

A. Sila ay naharap sa ganitong kapalaran dahil sa pagbaba ng kanilang saloobin sa gwaing nangangailangan ng lakas ng tao.

B. Kadalasan, masaklap ang nagiging bunga ng maling pagpili ng mga tao sa karunungang nais nilang tuklasin.

K. Hindi nila batid na ang kaunlaran ay nasa ganitong gawain.

D. Marami ang nakapagtapos subalit hindi makakita ng hanapbuhay.

E. Kaya ang iba na nais makipagsapalaran at magamit ang kanilang pinag-aralan ay pumayag na madestino kahit sa liblib na pook.

1. KDAEB

2. BEADK

3. KBADE

4. AKDEB

5. BDEAK

Sagot: 5

12.

A, Hinahasa nito ang mga bata sa pagkakaroon ng disiplina.

B. Sa paglalaro natututo ang mga bata ng pagiging maliksi at malakas.

K. Mahalaga ang paglalaro.

D. Sa kabuuan, mahalaga ang paglalaro sa pagkatuto ng mga bata sa papel na gagampanan nila sa lipunan.

E. Bahagi ito ng buhay ng kabataan.

1. BAKED

2. BEKAD

3. KBEAD

4. KEBAD

5.  KEADB

Sagot: 4

13. They ___ through the woods until they reached a small lake surrounded with beautiful wild flowers of lilacs and laburnums.

a. wandered

b. wondered

c. wanders

d. wonders

Answer: a

14. According to a latest study, students from the city perform better in academics than those from remote areas or from the provinces.

a. performs

b. perform

c. performed

d. have performed

Answer: b

15. Home-cooked food is said to be ___ than those from big, classy restaurant because it is cooked with love.

a. more tastier

b. tasting

c. tasted

d. tastier

Answer: d

16. Winning the crown in beauty contest like Miss Universe Beauty Pageant is not for the ___ beautiful but for those carry themselves with grace and confidence.

a. more

b. most

c. very

d. much

Answer: b

17. Palawan is hailed as one of the most beautiful and the cleanest provinces in the country that’s why it is very popular ___ local and foreign tourists.

a. to

b. with

c. from

d. in

Answer: b

18. Your timecard says you punched in at nine thirty five so you are late, ___ you?

a. don’t

b. isn’t

c. haven’t

d. aren’t

Answer: d

19. She hasn’t returned the books she borrowed from the library, ___ she?

a. has

b. is

c. does

d. hasn’t

Answer: a

20. The title of the book, The Money Secrets of the Super Wealthy refers to the security that can come from knowing you are ___ for a negative event, like a layoff, no matter how much money you have.

a. prepare

b. prepares

c. preparing

d. prepared

Answer: d