LET: General Education Part 12

This is the Multiples Choice Questions Part 12 of General Education. In preparation for the LET Exam, practice, and familiarize every question we have, it might be included in the actual examination. Good luck.

Be fully prepared for your exam, follow our tips on effective studying and test-taking strategies. Click here to read the tips:

Top 10 best food to eat for effective board exam review.
Not passing the board exam does not mean you are not smart.
There are two sides of the coin, to pass the board exam or to fail it
More…

General Education Part 12

1. “Ikaw ay pangarap sa buhay ko.”

a. metapora

b. sinikdoke

c. iperbole

d. simile

e. personipikasyon

Answer: a

2. “Para silang mga maamong kordero sa gitna ng mga gutom na leon.”

a. sinikdoke

b. simile

c. iperbole

d. metapora

e. simile

Answer: b

3. “Tandaan ninyo: malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay.”

a. sinikdoke

b. iperbole

c. personipikasyon

d. metapora

e. simile

Answer: c

4. Paglikha ng isang pangalan o salita sa pamamagitan ng paggaya sa tunog na nauugnay sa bagay na binabanggit.

a. sinikdoke

b. iperbole

c. metapora

d. onomatopeya

e. simile

Answer: d

5. “Sa galit ay sinindihan ang kanyang bahay.”

a. metonimya

b. metapora

c. sinikdoke

d. onomatopeya

e. simile

Answer: a

6. Anong uri ng panitikan ang tinutukoy sa talatang ito?

“Maganda’t maaliwalas ang daigdig na ginagalawan ko ngayon. Madalas ko tuloy ipinagpasalamat sa Diyos ang biyayang ipinagkaloob Niya sa akin”

a. tula

b. kuwento

c. sanaysay

d. alamat

e. anekdota

Answer: c

7. “Kaya nararapat gumawa ang lahat upang maiwasan itong pagsasalat;  Magbanat ng buto at magpakatatag, Ang taong masipag, hiyas ang katapat.” Ano ang nais ipahayag ng saknong na ito?

a. katapatan

b. kasipagan

c. kabutihan

d. kalusugan

e. kasaganaan

Answer: b

8. Mahusay umawit si Jose, _____ ay lagi siyang nagsasanay umawit.

a. datapwat

b. bagamat

c. palibhasa

d. ngunit

e. dahil siya

Answer: c

9. Makararating ka agad sa inyong patutunguhan kung maglalakad ka _____.

a. nang mabilis

b. ng mabilis

c. nang maagap

d. ng unti-unti

Answer: a

10. “Ang gawang mabuti ay pinagpapala, may kaparusahan ang gawang masama; Kung may pagsisikap at may pagtitiyaga, ang lahat ng tao’y di mananalanta.

Ito ay nagsasaad ng:

a. pagtitipid

b. katapatan

c. pagkamatapat

d. pagsisikap at pagtitiyaga

e. kasaganaan at karangyaan

Answer: d

11. Ang akdang hindi nauukol sa relihiyon noong panahon ng Kastila

a. dalit

b. panuluyan

c. senakulo

d. panubog

e. alay

Answer: d

12. Naglalaman ng mga butil ng karunungang kinapapalooban ng mabuting payo na hango sa tunay na karanasan ng ating mga ninuno.

a. bugtong

b. talinghaga

c. salawikain

d. palaisipan

e. pabula

Answer: c

13. Ang katotohanang inihahayag sa awiting “Florente at Laura” ni Balagtas

a. kahirapan sa buhay

b. katiwalian ng mga Kastila

c. pagiibigan ng magka-ibang lahi

d. buhay pangangalakal noon panahon sa kastila

e. paraan ng pamumuhay

Answer: b

14. Dahilan kung bakit naging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino sa magasing ” Liwayway” nuong panahon ng Hapon.

a. malaya silang sumulat

b. walang takot sa mga hapin

c. nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika

d. mapayapa ang panahon

e. may mga naglakas-loob magsulat

Answer: c

15. Ang “Urbana at Felisa” na isinulat ni Modesto de Castro, ay naglalaman ng magagandang asal ng mga Pilipino tungkol sa

a. pakikipagkapwa, paggalang sa magulang at pagkilala sa Diyos

b. magandang relasyon ng magkakapatid

c. pagtupad ng tungkulin sa bayan

d. pagharap sa pagsubok sa buhay

e. pagkilala sa karapatan ng kapwa

Answer: a

16. Ano ang kahulugan na nais iparating ng talatang ito hango sa “Sa Bagong Paraiso” ni Efren Abueg?” At ang pamumulaklak at pamumunga ng mangga, santol, sinegwelas at ng iba pang punungkahoy o halaman sa loobang iyong ay nagpatuloy. Ang damuhan ay natuyo ay muling sinibulan ng bagong supling.”

a. napakaganda ng mga tanawin sa lalawigan

b. panahon ng tag-araw

c. patuloy ang paglipas ng panahon

d. malulusog ang pananim sa lalawigan

e. mas masarap manirahan sa lalawigan

Answer: c

17. Ano ang nais iparating ni Jose Rizal sa talatang ito na hango sa kanyang “Noli Me Tangere”; Mamatay akong di-man nakita ang maningning na pagbubukang-liwayway sa aking Inang Bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.”

a. pagkwala ng pag-asa dahil sa mga nangyayari sa bayan

b. pag-asa sa kalayaan at paggunita sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan

c. pagpapa-walang halaga sa paghihirap ng mga bayani

d. malawakang kalungkutan nadarama sa pagkwala ng pag-asa

e. taong bayan na dumaranas ng kalupitan at karahasan

Answer: b

18. Karaniwang tauhan ng akdang ito ay mga hayop na ang layunin ay ipa-alam ang mga kaugaliang dapat pamarisan.

a. tugmaan

b. alamat

c. pabula

d. parabula

e. kwentong bayan

Answer: c

19. Sa saknong na ito na hango sa “Florante at Laura” ni Balagtas, ano ang kahulugan nito?

“Katiwala ako’t ang iyong kariktan; Kapilas ng langit, anaki’y matibay;

Tapat ang psuo mo’t di-nagunamgunam.; na ang palilio’y nasa kagandahan”

a. Ang kagandahan ay maaaring makalinlang ng tao

b. Maaring pagtakpan ng kagandahan ang isang kataksilan

c. Pisikal na kagandahan ay maaaring magpahiwatig rin ng kagandahan asal

d. Kagandahan ay maaari ring maging batayan ng pagtitiwala sa katapatan na tao

e. Sadyang mapaglinlang ang kagandahan

Answer: a

20. Anong ayos ng pantig ang ginagamit sa salitang “daigdig”?

a. KPPKKPK

b. KKPKPPK

c. KPPPKPP

d. KKPPKPP

Answer: a