LET: Filipino Part 3

Filipino Part 3

1. Bumili si nanay ______ isang kilong bigas sa palengke.

a. nang

b. ng

c. ang

d. na

sagot: b

2. Tumingin siya _______ matalim sa akin dahil sa sinabi ko.

a. nang

b. ng

c. na

d. at

sagot: a

3. Ang daming pagkakataong nakakalampas sa iyo dahil tulug ka _____ tulog.

a. nang

b. ng

c. na

d. ang

sagot: a

4. Si Nimfa ang ____________ sumisigaw kagabi.

a. babae

b. babaing

c. babaeng

sagot: b

5. Nagpunta sila ________ Rosa kahapon.

a. kila

b. kay

c. kina

sagot: c

6. Pumasok siya sa talahiban kaya siya ___________ ng ahas.

a. natuka

b. nakagat

c. natuklaw

d. nasakmal

sagot: c

7. Kumakain kami _____ siya ay dumating.

a. at

b. nang

c. ng

d. kung

sagot: b

8. ___________ Rosa at Emma ang magkasamang umalis kahapon.

a. Sila

b. Sina

c. Si

d. Kina

sagot: b

9. Bandang hapon ay _________ naman ang ulan kaya nakapaglaro na ang mga bata.

a. tumigil

b. huminto

c. tumila

d. umayaw

sagot: c

10. Huwag mong kalilimutang _________ ang paboritong gulay sa Baguio.

a. bilin

b. bilhin

c. bilhan

d. bilihin

sagot: b

11. Kumain ka _____ bago ka lumakad.

a. na

b. agad

c. muna

d. sana

sagot: c

12. __________ ka bang kasamang uuwi bukas?

a. Meron

b. Mayroon

c. May

sagot: b

13. Umalis _______ agad sila matapos kumain.

a. rin

b. din

sagot: b

14. Ang lalaking lasing ay lumakad nang paekis-ekis. Ang paekis-ekis ay isang __________.

a. pandiwa

b. pang-uri

c. pang-abay

d. panghalip

sagot: c

15. _____________ ang mukha ng mag-aaral na pinagtawanan sa klase.

a. Pulang-pula

b. pula-pula

c. pulam-pula

sagot: c

16. Ang kanyang mga mata ay _________ sa matinding galit.

a. nagdirigas

b. nagliliyab

c. nag-aapoy

d. nag-iinit

sagot: b

17. ________ malaman nila ang nangyari, sila ay nalungkot.

a. Ng

b. Nang

c. Noong

sagot: b

18. _________ kami ng tulong sa kanyang ama para mapadali ang lahat.

a. Hihingi

b. Hihingin

c. Hihingan

d. Hinihingi

sagot: a

19. ____________ niya ng alkohol ang kanyang kamay.

a. Pinahid

b. Pinahiran

c. Pinahidan

d. Papahidan

sagot: b

20. ____________ sila ng matinding hirap dahil sa bagyo.

a. Nagdanas

b. Dumanas

c. Nagranas

sagot: b

Share:

More Posts

Send Us A Message

LET: English Part 6

English Part 6 1. Which is a correct description of motif in literary writing? a. The main insight, central idea, or universal truth found in a literary

Read More »

Stay in Touch

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Copyright 2022 © All rights Reserved. Design by Elementor