LET: Filipino Part 3

This is the Multiples Choice Questions Part 4 of Filipino. In preparation for the LET Exam, practice, and familiarize every question we have, it might be included in the actual examination. Good luck.

Be fully prepared for your exam, follow our tips on effective studying and test-taking strategies. Click here to read the tips:

3 Effective Prayers Before, During and After the Board Examination
Top 5 risky behaviors to avoid during board exam reviews.
Top 5 big mistakes when learning during board exam reviews.
More…

Filipino Part 3

1. Bumili si nanay ______ isang kilong bigas sa palengke.

a. nang

b. ng

c. ang

d. na

sagot: b

2. Tumingin siya _______ matalim sa akin dahil sa sinabi ko.

a. nang

b. ng

c. na

d. at

sagot: a

3. Ang daming pagkakataong nakakalampas sa iyo dahil tulug ka _____ tulog.

a. nang

b. ng

c. na

d. ang

sagot: a

4. Si Nimfa ang ____________ sumisigaw kagabi.

a. babae

b. babaing

c. babaeng

sagot: b

5. Nagpunta sila ________ Rosa kahapon.

a. kila

b. kay

c. kina

sagot: c

6. Pumasok siya sa talahiban kaya siya ___________ ng ahas.

a. natuka

b. nakagat

c. natuklaw

d. nasakmal

sagot: c

7. Kumakain kami _____ siya ay dumating.

a. at

b. nang

c. ng

d. kung

sagot: b

8. ___________ Rosa at Emma ang magkasamang umalis kahapon.

a. Sila

b. Sina

c. Si

d. Kina

sagot: b

9. Bandang hapon ay _________ naman ang ulan kaya nakapaglaro na ang mga bata.

a. tumigil

b. huminto

c. tumila

d. umayaw

sagot: c

10. Huwag mong kalilimutang _________ ang paboritong gulay sa Baguio.

a. bilin

b. bilhin

c. bilhan

d. bilihin

sagot: b

11. Kumain ka _____ bago ka lumakad.

a. na

b. agad

c. muna

d. sana

sagot: c

12. __________ ka bang kasamang uuwi bukas?

a. Meron

b. Mayroon

c. May

sagot: b

13. Umalis _______ agad sila matapos kumain.

a. rin

b. din

sagot: b

14. Ang lalaking lasing ay lumakad nang paekis-ekis. Ang paekis-ekis ay isang __________.

a. pandiwa

b. pang-uri

c. pang-abay

d. panghalip

sagot: c

15. _____________ ang mukha ng mag-aaral na pinagtawanan sa klase.

a. Pulang-pula

b. pula-pula

c. pulam-pula

sagot: c

16. Ang kanyang mga mata ay _________ sa matinding galit.

a. nagdirigas

b. nagliliyab

c. nag-aapoy

d. nag-iinit

sagot: b

17. ________ malaman nila ang nangyari, sila ay nalungkot.

a. Ng

b. Nang

c. Noong

sagot: b

18. _________ kami ng tulong sa kanyang ama para mapadali ang lahat.

a. Hihingi

b. Hihingin

c. Hihingan

d. Hinihingi

sagot: a

19. ____________ niya ng alkohol ang kanyang kamay.

a. Pinahid

b. Pinahiran

c. Pinahidan

d. Papahidan

sagot: b

20. ____________ sila ng matinding hirap dahil sa bagyo.

a. Nagdanas

b. Dumanas

c. Nagranas

sagot: b

Leave a Comment