LET: General Education Part 9

This is the Multiples Choice Questions Part 9 of General Education. In preparation for the LET Exam, practice, and familiarize every question we have, it might be included in the actual examination. Good luck.

Be fully prepared for your exam, follow our tips on effective studying and test-taking strategies. Click here to read the tips:

Board exams best preparatory study tips: Ultimate guide to ace your board exams
How I Passed LET In One Take: Your Ultimate Guide to Real Challenge
Absolute Guide to Essential Things Needed to Bring On the Day of LET 2023
More…

General Education Part 9

1.

A. Ang Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) ay itinatag noong 1989 ng 18 member nations.

B. Ang APEC meeting noong 2004 ay ginanap sa Santiago, Chile.

K. Bago ang taunang pagpupulong, nagkaisa na magdaos ng Ministerial Meeting ang bansang host sa pagtitipon.

D. Ang tutunin ng APEC ay malayang kalakalan, pagtutulungan pang-ekonomiya serbisyo, teknolohiya at iba pa.

a. ABDK

b. AKDB

c. BADK

d. BDKA

e. BKAD

Answer: e

2.

A. Isinasagawa ng maunlad ng maunlad na bansa ang pagtulong at pagpapalakas ng balangkas

B. Kailangan ng mga bansang huli sa kaunlaran tulad ng Pilipinas na matamo ang kapanatagang kabuhayang bansa.

K. Ang pagpaplano ng Kabuhayang Bansa ay kinikilalang tungkulin ng mga makabagong pamahalaan.

D. Sa Pilipinas, tuload ng mga di-maunlad na bansa, ang pamahalaan ay pangunahing tanggapan sa pagpapaunlad.

a. ADKB

b. ADBK

c. KABD

d. KDBA

e. DABK

Answer: c

3.

A. Ang mga pananagutan sa batas ng isang tagapagtuos ay maraming kadahilanan.

B. Tunay na kasiya-siya ang gayong pagtitiwala sa tagapagtuos.

K. Ang tagapagtuos, kung gayon ay kinakailangan katiwala hindi lamang ng kapakanan ng mga sosyo kundi ng mga mamamayang nakikipagkalakalan sa mga kumpanya.

D. Ang mahalaga sa mga ito ay ang katotohanan na ngayon ay tiyak na pangangalakal na malagay na malagay sa anyong korporasyon at hindi batay sa isang pamamayan o sa pagsasamantala ng dalawa.

a. AKDB

b. ADKB

c. BKAD

d. KDAB

e. DABK

Answer: b

4.

A. Ang tunay na pang-uri sa katangian ng isang hanapbuhay ay nasasalig sa isang mahigpit na batas ng kaasalang moral.

B. Ang kaasalang moral ay nasasalig sa kaisipang naglalayon na matamo ng lahat ng kinauukulan ang pinakamalaking biyaya at ang nagbubunsod ng mapayapang pag-ugnayan ng mga pagtuos.

K. Ang malaking bahagi ng propesyon ay nasasalig sa pagtupad ng mga tagapag-utos sa kanilang batas at moralidad.

D. Ang isang tao ay matatawag lamang na tunay na propesyonal batay sa uro ng kanyang moralidad.

a. ABKD

b. AKDB

c. KBAD

d. KABD

e. BDKA

Answer: c

5.

A. Ito ay parang ibon na maamo sa mga taong nagpapala sa kanya at mailap sa mga nagwawalang-bahala

B. Tagumpay ang hangad ng bawat tao ngunit ang tagumpay nama’y di naipag-kakamit sa lahat ng tao.

C. Sikap at tiyaga and kailangan upang ito ay matamo.

D. Sino mang magkapalad na magkamit nito ay nagiging tampulan ng panghanga at nagsisilbing huwaran ng iba.

a. DABK

b. BAKD

c. KADB

d. BKDB

Answer: c

6.

A. Si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ni Elias sa kanyang Noli Me Tangere, and nagsabi nito.

B. Kung pag-iisipang mabuti ang pangungusap, lalong titibay and atong pagdakila sa ating Pambansang Bayani.

K. Hindi nating kinakailangan pang lumabas ng ating bahay upang ang kanyang sinabi ay mapagtotohanan.

D. Ang taong may isang salita ay isang dakilang nilikha/

a. DABK

b. BAKD

c. KADB

d. AKBD

e. BKDB

Answer: a

7.

A. Ngunit napakarami sa mga to at hanggang ngayo’y alipin, hindi ng kanilang kapwa kundi ng kanilang salapi.

B. Nang dahil dito ay marami nang napahamak.

K. Tiyak na wala sino mang nagnanais maging alipin sapagkat ito ay nangangahulugang siya ay may panginoon dapat sundin sa lahat ng sandali.

D. Sino and nais maging alipin?

a. ABKD

b. AKDB

c. BDKAD

d. DKAB

e. DAKB

Answer: d

8.

A. Datapwat sa kabila ng sinasabi sa bibliya na ang magpakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa, higit ang mapagmataas kaysa mapagkumbaba.

B. Ang pagpapakumbaba ay isang magandang katangian na dapat taglayin ng bawat tao.

K. Tunay na napakaganda ng katangiang ito kaya ito’y nabanggit sa Bibliya.

D. Maraming tao ang naniniawala na ang Bibliya ay isang gantong aklat ng buhay.

a. ABKD

b. AKBD

c. DBKA

d. BKDA

e. KBAD

Answer: c

9. Mahilig magkuwento si Amor ng mga bagay na tulad ng mga likaw ng bituka ng kanyang mga kapitbahay.

a. mga karanasan

b. mga lihim o sikreto

c. kabuhayan

d. di-mawari

Answer: b

10. Ang kanyang may mababang-loob ang siyang mga kapitbahay.

a. mga karanasan

b. mga lihim o sikreto

c. kabuhayan

d. di-mawari

Answer: a

11. Mahirap pakisamahan ang mga taong lumaki sa nuno.

a. lumaki sa ibang pamilya

b. walang pakialam

c. lumaking sunod lahat ang gusto

d. malaya

Answer: c

12. Batak ang katawan ni Joaquin dahil isa siyang magsasaka.

a. sanay sa trabaho

b. masakitin

c. malakas

d. sanay sa hirap

Answer: c

13. Ang isang taong may kusang-palo ay pinagpala ng marami.

a. kusang-loob

b. malakas ang loob

c. masipag

d. walang pakialam

Answer: a

14. Ang Sanggunian Bayan ay nagtataingang-kawali sa mga karaingan ng taong-bayad.

a. nayayamot

b. nagbibingi-bingihan

c. nagmamalinis

d. nagpapakitang-tao

Answer: b

15. Ako ay kanyang kaututang-dila.

a. pipi

b. kaibigan

c. kaaway

d. kapatid

Answer: b

16. Karurukan ng aming kahirapan ngayon.

a. kasaysayan

b. marupok

c. kataas-taasan

d. malalim

Answer: c

17. Si Liza ay hindi nangingimbulo sa inyo.

a. nai-inggit

b. walang pakialam

c. paninirang-puri

d. umaasa

Answer: a

18. Malabnaw ang utak ni Jose kaya hindi siya agad nakatapos ng sekundarya.

a. hindi nag-iisip

b. mapurol o mahina

c. kulang sa sustansya

d. tamad at ayaw mag-aral

Answer: b

19. Halos pinagsaklunan ng langit at lupa si Antonio nang malaman niyang hindi matutuloy ang kasal nila ni Josefa

a. humina ang loob

b. nawalan ng malay

c. nagwala

d. nagulo at nagdilim and isip

Answer: d

20. Tila isang taong tulog na lukan kung kumilos si Simeon.

a. mabagal

b. tamad

c. di-maintindihan

d. mapagkunwari

Answer: a

Related Reviewers for LET

Facebook
Twitter
LinkedIn